Materská škola svätých anjelov strážcov

Platby

Informácia o platbe za stravné-MŠ

  Spôsob úhrady:

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.  Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza . Stravné za september treba uhradiť jednorázovo.

Číslo účtu: SK9202000000001178271259

Variabilný symbol:pridelený pri prvom prihlásení do ŠJ, ostáva celé štúdium

Špecifický symbol:14

Poznámka:meno, priezvisko a trieda žiaka

Druh školy

Vekové kategórie

Náklady na nákup  potravín 3. finančné pásmo

Spolu náklady na nákup potravín

Doplatok ZZ**

Príspevok ZZ na režijné náklady

Poplatok za stravu spolu s réžiou

Platba 1 mes.

s dotáciou na potraviny

s dotáciou

bez dotácie

 

desiata

obed

olovrant

 

 

3,4,5- roční

0,38

0,90

0,26

1,54

 

0,30

 

1,84 €

38,64 €

predškol.

0,38

0,90

0,26

1,54

0,34

0,30

0,64 €

 

13,44 €

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné deň vopred alebo do 8,00 hod. ráno na aktuálny deň cez webovú aplikáciu www.strava.cz alebo telefonicky na číslach 037/7721710 alebo 037/7721698.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, ktoré je v poslednom ročníku MŠ, neodhlási zo stravovania a dieťa nie je v MŠ, nemá nárok na dotáciu. V takomto prípade platí plnú výšku stravného bez dotácie. Je nutné, aby dieťa prišlo do MŠ do 8,00 hod.!

Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky od januára do júna budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta.

 Kontakt :

Vedúca školskej jedálne : p. Nováková

Telefónne číslo :  037 7721698

Prihláška nového stravníka

Novinky v kocke
  • Nadácia Volkswagen prostredníctvom svojho ... / viac
  • K nadobudnutiu platnosti zákona č. 18/2018... / viac