Materská škola svätých anjelov strážcov

Platby

Informácie o platbe za stravné - MŠ

 

Spôsob úhrady:

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.  Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza . Stravné za september treba uhradiť jednorazovo.

Číslo účtu:                   SK92 0200 0000 0011 7827 1259

Variabilný symbol:      pridelený pri prvom prihlásení do ŠJ, ostáva celé štúdium

Špecifický symbol:      14

Poznámka:                  meno, priezvisko a trieda žiaka


Prihlásiť sa na stravovanie 
alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné deň vopred alebo do 8,00 hod. ráno na aktuálny deň cez webovú aplikáciu www.strava.cz alebo telefonicky na číslach 037/7721710 alebo 037/7721698.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, ktoré je v poslednom ročníku MŠ, neodhlási zo stravovania a dieťa nie je v MŠ, nemá nárok na dotáciu. V takomto prípade platí plnú výšku stravného bez dotácie. Je nutné, aby dieťa prišlo do MŠ do 8,00 hod.!

Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky od januára do júna budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta.

 Kontakt :

Vedúca školskej jedálne : p. Nováková

Telefónne číslo :  037 7721698

Prihláška nového stravníka

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac