Materská škola svätých anjelov strážcov

Prijímanie detí do MŠ

 

Zápis detí do Materskej školy svätých anjelov strážcov pre školský rok 2020/2021 sa po dohode so zriaďovateľom uskutoční v termíne

od 30. apríla 2020 do 11. mája 2020 elektronickou formou bez prítomnosti detí.

Podávanie elektronických žiadostí bude možné od 30. apríla 2020 cez webovú stránku materskej školy.

 

 

 

- Spravidla sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov, po dovŕšení dvoch rokov iba výnimočne, ak sú vytvorené kapacitné, materiálne a personálne podmienky.

- Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžu byť prijaté iba na základe vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak je dostatok miesta a sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky na uspokojenie ich potrieb.

- z dôvodu ľahšej adaptácie môže riaditeľ po dohode s rodičmi prijať dieťa na maximálne trojmesačný adaptačný pobyt na jeho postupné začlenenie. Po skončení tejto doby dieťa buď riadne navštevuje materskú školu alebo sa jeho dochádzka na dohodnutý čas preruší.

 

Pre prijímanie detí do našej materskej školy platia tieto podmienky: 

a)    zo zákona sa prednostne prijímajú:

- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej dochádzky,

- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej dochádzky.

 

b)    riaditeľ školy ďalej stanovuje tieto podmienky

- nevyhnutnou podmienkou prijatia je bezpodmienečný súhlas oboch rodičov s výchovou a vzdelávaním dieťaťa v duchu katolíckej viery a morálky (vyjadrený podpisom na žiadosti o prijatie dieťaťa)

- v prípade zvýšeného záujmu budú prednostne prijaté:

               - deti, ktorých súrodenci sú žiakmi našej spojenej školy (gymnázia, ZŠ, MŠ),

               - deti, ktorých rodičia žiadajú celodennú formu vzdelávania,

               - deti, ktoré nastúpia od začiatku školského roka (2. septembra),

               - deti z katolíckych rodín,

               - deti v odôvodnených vážnych rodinných situáciách.

 

            Prednostne bude prijaté dieťa, ktoré spĺňa najviac z uvedených kritérií.

 

Milí rodičia, vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami pri vzdelávaní a výchove Vašich detí, aby ich život bol Bohu na slávu, im na spásu, Vám na radosť a svetu na osoh.

 

Mgr. Radoslav Rusňák 

riaditeľ školy

Novinky v kocke
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac
  • V situácii, s ktorou dnes bojuje celý svet... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, ako sme... / viac
  • Dodatok č. 8 k Pokynu riaditeľa školy na z... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, dávame vám do ... / viac