Materská škola svätých anjelov strážcov

Dodatok č. 8 k zabezpečeniu prevádzky školy

Dodatok č. 8 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19

Usmernenie riaditeľa školy  platné od 12. 10. 2020   k postupu Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Usmernenie je vydané na základe odporúčaní MŠVVaŠ  a rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020:  

 

 • na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu, sa pre gymnázium ruší semaforový systém odporúčaní v troch úrovniach, 

 • mimoriadne sa prerušuje školské vyučovanie na gymnáziu  s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu (Príma – Kvarta). Riaditeľ zabezpečí dištančné vzdelávanie pre žiakov gymnázia, ktorí majú prerušené vyučovanie, 

 • na základe odporúčania ministerstva školské kluby detí na základnej škole budú prevádzkované a bude zabezpečené, aby nedochádzalo  k premiešavaniu detí medzi jednotlivými triedami. Činnosť školského klubu je v čase od 7:00 do 16:30 hod.,

 • poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov gymnázia sa mimoriadne prerušuje, 

 • v prevádzke zariadenia školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov gymnázia s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,

 •  na gymnáziu, kde sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

 • v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť a sú zakázané školské aktivity podľa § 33 ods. 12 školského zákona najmä: 

 • školské výlety a exkurzie,  športové výcviky a školské športové súťaže, 

 • pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, 

 • kurzy na ochranu života a zdravia, 

 • kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode,

 • jazykové kurzy,

 • saunovanie, 

 • dni otvorených dverí,

do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

 • Riaditeľ školy v rámci zabezpečenia dištančného vzdelávania umožní pedagógom využívanie dostupného materiálno-technického vybavenia školy a to tak, aby pedagógovia mohli zabezpečovať online výuku z priestorov školy cez pripojenie na školskom internete prostredníctvom školského počítača. V tomto prípade bude pohyb a prítomnosť zamestnancov v jednotlivých častiach budovy školy zabezpečená tak, aby došlo k čo najmenšej koncentrácií pedagógov na jednom mieste a pracovisku. Pedagógovia budú využívať všetky dostupné priestory školy ako sú napríklad triedy, učebne, kabinety, zborovne, prípadne iné miestnosti podľa rozpisu určeného zástupkyňami riaditeľa školy pre jednotlivé organizačné zložky. So súhlasom riaditeľa školy, môže pedagóg zabezpečovať takúto online výuku aj z prostredia svojho domu,  za predpokladu, že škola nebude  disponovať  potrebným vybavením alebo priestormi v požadovanom  množstve pre takýto typ výuky pre všetkých zamestnancov v priestoroch školy a pedagóg prejaví záujem vykonávať takýto druh práce z domu buď na prístrojovom vybavení zo školy alebo vlastnými prostriedkami (napríklad dostatočné internetové pripojenie, notebook alebo počítač, ktorý môže využívať na výuku a podobne.)          

 • prvý až štvrtý ročník osemročného gymnáziá sa riadia primerane usmerneniami aktuálneho manuálu pre základné školy,

 • v prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

 • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

 • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) 

má zákonný zástupca povinnosť predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 • realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov ZŠ a prvého-štvrtého ročníka osemročného  gymnázia ani plavecké kurzy sa neumožňuje, 

 • mimoriadne sa prerušuje záujmové vzdelávanie na gymnáziu; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

 • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít na ZŠ mimo povinného výchovno- vzdelávacieho procesu (napr. venčeky, besiedky apod.) sa neumožňuje,

 • Telesnú a športovú výchovu v ZŠ a prvom-štvrtom ročníku osemročného  gymnázia je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania)

 • žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. Nosenie rúška je povinné aj pre prvý stupeň ZŠ. Pre deti MŠ sa odporúča. 

 • telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa nevyužívajú, a to ani pre externé fyzické či právnické osoby. 

 

Školské internáty: 

 • je prerušená činnosť výchovných skupín,

 • po dohode osoba na to určená umožní na nevyhnutný čas vstúpiť do priestorov internátu ubytovanému žiakovi a zobrať si svoje osobné veci z priestoru internátu podľa presne stanoveného časového ´harmonogramu, ktorý je dostupný žiakom prostredníctvom aplikácie Edu page. Vstup do internátu mimo určeného času bude možný len so súhlasom riaditeľa školy a hlavného vychovávateľa. Ďalej sa odporúča: 

 • minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom. Stredná škola, jazyková škola a školský internát v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom,

 • nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR,

 • pedagogickým zamestnanci gymnázia sú povinní nosiť rúško  v priestoroch školy s výnimkou realizácie dištančného vzdelávania, ak sú osamote v miestnosti kde vykonávajú online výuku, 

 • pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec ZŠ  (napr. aj asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg, psychológ) nosí rúško vo všetkých priestoroch školy,

 • rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.,

 • toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk,

 • organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, rady školy, študentský parlament, senát apod.) sa realizuje jedine dištančnou formou.

 

Zmeny a doplnenie pre červenú fázu v prípade ZŠ vykonané na základe aktuálneho  manuálu MŠ SR

Okrem žiakov tried s nariadenou karanténou: 

žiakov prvého až piateho ročníka rozdelí riaditeľ základnej školy na triedy, v ktorých ich bude najviac 15. V prípade, ak nie je v možnostiach školy kapacitne zabezpečiť takúto veľkosť tried, tak platí nasledovné: 

 • Prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až piateho ročníka.

 • Vyučovanie žiakov druhého stupňa prebieha distančne. 

Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy platí: 

 • Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými triedami. 

 • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.

 

Okrem vyššie uvedeného ostávajú v platnosti nariadenia podľa „Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19“ zo dňa 26.8. 2020 v znení neskorších  dodatkov. 

 

Jednotlivé opatrenia môžu byť predĺžené, prípadne upravené  na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a nariadení ÚVZ SR  a MŠVVaŠ SR.V Nitre 12. 10. 2020


 

Mgr. Radoslav Rusňák 

riaditeľ školy

 

Novinky v kocke
 • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac
 • V situácii, s ktorou dnes bojuje celý svet... / viac
 • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, ako sme... / viac
 • Dodatok č. 8 k Pokynu riaditeľa školy na z... / viac
 • Vážení rodičia, kolegovia, dávame vám do ... / viac