Materská škola svätých anjelov strážcov

Združenie pri SKŠ

INFORMÁCIA O ZALOŽENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 

                Vážení rodičia, pedagógovia, zamestnanci, priatelia a priaznivci MŠ svätých anjelov strážcov v Nitre.

            Tak, ako sme Vás stručne informovali na plenárnej schôdzi rodičovského spoločenstva,  dňa 19.7.2013 bolo na MV SR zaregistrované občianske združenie Združenie pri Spojenej katolíckej škole v Nitre, Materská škola svätých anjelov strážcov (IČO 42336171-0003).

            Združenie bolo založené výlučne na účely našej školy – osobitne spoločenstvo pre Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, osobitne pre ZŠ sv. Svorada a Benedikta a osobitne pre MŠ svätých anjelov strážcov. Spoločenstvá sú organizačné jednotky bez právnej subjektivity, ktoré majú svoje orgány (valné zhromaždenie, radu rodičov, triedne aktívy, revíznu a výchovnú komisiu), pričom každé z týchto spoločenstiev má založený svoj bankový účet:

 

     SK6302000000003571482553 MŠ svätých anjelov strážcov

 

            Na účtoch združenia budú evidované príspevky rodičov, sponzorské príspevky, dary, ako aj poukázané finančné prostriedky z 2 % zaplatených daní .

            Združenie bude slúžiť na uskutočňovanie svojich cieľov:

-        podpora školstva, výchovy a vzdelávania v rámci školy a šk. zariadení (šk. klub, šk. internát)

-        podpora činností detí a mládeže

-        podpora pedagogickej činnosti

-        ochrana práv detí a mládeže, učiteľov a nepedagogických pracovníkov

-        podpora a rozvoj kultúrnej, telovýchovnej, športovej a vedeckovýskumnej činnosti

-        ochrana a podpora zdravia detí a mládeže, učiteľov, nepedagogických zamestnancov a rodičov

Realizáciu úloh bude zabezpečovať rada rodičov – členmi sú členovia výkonného výboru a zástupcovia triednych aktívov.

Združenie hospodári na základe schváleného rozpočtu, pričom prostriedky združenia môžu byť použité výlučne na podporu cieľov združenia.  

Združenie nemusí byť členom Slovenskej rady rodičovských združení, čo znamená zjednodušenie činnosti, ale aj úsporu finančných prostriedkov (členské poplatky odvádzané za každého člena), ale v neposlednom rade aj  sprehľadnenie v hospodárení – evidencia finanč. prostriedkov v členení na gymnázium, základnú školu a materskú školu.

Počas školského roka bude uvedený účet slúžiť na zhromažďovanie finančných prostriedkov získaných formou darov a sponzorských príspevkov.

      Zároveň si Vás týmto dovoľujeme poprosiť, aby ste Vami určené alebo na tieto účely získané finančné prostriedky posielali na tento účet. V prípade potreby (napr. z dôvodu uzatvorenia zmluvy, vystavenia potvrdenia alebo vysvetlenia akýchkoľvek dotazov, pripomienok alebo návrhov)  sa môžete kedykoľvek obrátiť na radu rodičov alebo vedenie školy. Vopred ďakujeme za každú pomoc a podporu.

 

 

 

                                                                                                                       RADA RODIČOV

                                                     PRI MŠ svätých anjelov strážcov V NITRE

 

Stanovy združenia

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac