Materská škola svätých anjelov strážcov

História

História materskej školy

V priebehu posledných desiatich rokov sa uskutočnili zo strany kresťanských rodičov viaceré iniciatívy za vznik ďalšej cirkevnej materskej školy v Nitre. Skúmali sa možnosti, hľadali vhodné priestory, uskutočnili sa viaceré rokovania na Biskupskom úrade v Nitre, kde bola zo strany diecézneho biskupa opakovane vyjadrená podpora pre tento zámer.

Vedenie Spojenej katolíckej školy v Nitre uvažovalo o zriadení škôlky ako súčasti spojenej školy už od jej vzniku k 1. januáru 2005, no prvé konkrétne kroky začalo z rôznych príčin podnikať až v roku 2012, kedy sa v meste Nitra prejavil akútny nedostatok materských škôl. Jediná katolícka materská škola tiež nedokázala kapacitne pokryť záujem rodičov. V tejto atmosfére sme začali intenzívne rokovania s Biskupským úradom, mestom Nitra i viacerými organizáciami a spoločne sme hľadali vhodné budovy na uskutočnenie nášho zámeru. Žiaľ, ani jedna z možností nespĺňala náročné kritériá pre vzdelávanie a výchovu predškolákov, navyše nevyhnutná rekonštrukcia týchto priestorov by vyžadovala enormné náklady, ktoré škola ani jej zriaďovateľ neboli schopní pokryť.

V novembri 2013 padlo teda po súhlase zriaďovateľa a majiteľa objektu rozhodnutie umiestniť materskú školu na prízemí budovy Základnej školy sv. Svorada a Benedikta na Farskej ulici 19 v Nitre.

Vo februári sa podarilo získať kľúčový súhlas primátora mesta Nitry, ktoré bude v zmysle platnej legislatívy prevádzku materskej školy financovať. Nasledovalo vypracovanie projektovej dokumentácie na nevyhnutné úpravy priestorov a získanie súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Hasičského a záchranného zboru a Inšpektorátu bezpečnosti práce potrebné pre zaradenie nového subjektu do siete škôl.

Vypracovali sme školský vzdelávací program „Poznávaj srdcom“, v ktorom materská škola dostala svoj názov „Materská škola svätých anjelov strážcov“, ako i všetky potrebné pedagogické dokumenty.

Na základe predložených dokumentov a po ich dôkladnom preskúmaní vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 23. apríla 2014 rozhodnutie o zaradení našej materskej školy do siete škôl a následne diecézny biskup Mons. Viliam Judák podpísal zriaďovaciu listinu Materskej školy svätých anjelov strážcov ako organizačnej zložky Spojenej katolíckej školy v Nitre so začiatkom od 1. septembra 2015.

V spolupráci so zriaďovateľom sme zabezpečili projektovú dokumentáciu na prestavbu priestorov a po výbere stavebnej firmy sa začalo s prácami. V priebehu letných prázdnin 2014 boli zrealizované hrubé stavebné práce tak, aby od septembra mohli žiaci základnej školy nerušene pokračovať vo vyučovaní. Počas školského roka 2014/2015 prebehnú dokončovacie stavebné práce, zariadenie a vybavenie materskej školy, výberové konanie na zamestnancov i zápis prvých detí do škôlky, všetko tak, aby sa k 1. septembru 2015 otvorili brány novej materskej školy pre prijaté deti.

Vďaka Bohu, nášmu zriaďovateľovi i všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o to, že táto dlhoročná túžba mnohých kresťanských rodičov v Nitre a okolí sa stane skutočnosťou. I naďalej prosíme o pomoc a modlitby na tento úmysel.

Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.

riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

Budovanie škôlky

 

Po definitívnom schválení a zaradení materskej školy do siete škôl sa začali práce na úprave vybraných priestorov v budove základnej školy, ktoré prebiehali vo viacerých etapách:

 

Prípravné obdobie:   Školský rok 2013/2014                                                                                                                         

Návrh na realizáciu, vypracovanie a schvaľovanie projektovej dokumentácie

 

Prvá etapa:                1. júl 2014 – 31. december 2014

Paralelne s búracími prácami na prízemí budovy základnej školy bolo nutné urobiť určité zmeny a presuny. Zborovňa sa presunula na 1. poschodie do bývalej kmeňovej triedy, ktorú bolo potrebné patrične upraviť. Bývalý sklad učebníc z prízemia ZŠ sa premiestnil do vopred prispôsobených priestorov v suteréne pod školským internátom. Tiež bola v zriadená nová miestnosť pre upratovačky ZŠ. Po vysťahovaní školského nábytku z tried ZŠ sa začala rozsiahla rekonštrukcia miestností pre potreby materskej školy. Začalo sa búracími prácami (nepotrebné priečky, stavebné otvory pre nové vstupy do budovy alebo do nových tried. Paralelne s tým sa rekonštruovalo kúrenie, vodovod, kanalizácia a odpad. Vznikli nové priečky, ktoré oddeľujú nové miestnosti, toalety, výdajňa stravy, jedáleň, kancelária pre učiteľky. Súčasťou prác boli i nové elektroinštalácie a štrukturovaná kábeláž. Hrubé práce trvali do konca decembra 2014.

 

Druhá etapa:             1. január 2015 – 31. marec 2015

Upravené miestnosti MŠ dostali nové omietky a maľovky, namontovali sa podhľady, osvetlenie, robili sa obklady a dlažby, namontovali sa WC umývadlá, sprchy, dvere, kryty na radiátory, vykonali sa potrebné úpravy a opravy okien.

 

Tretia etapa:              polovica marca – koniec apríla 2015

Budovali sa exteriéry materskej školy – detské ihrisko v priestoroch dvora spojenej školy a časti parkoviska, drevený prístrešok na sedenie, príprava pôdy pre nový trávnik, nové oplotenie areálu MŠ.

 

Štvrtá etapa:              od polovice apríla do konca mája 2015

Výber a objednávanie nábytku, zariaďovanie tried i ostatných priestorov, príprava priestorov na kolaudáciu za účelom získania povolenia k užívaniu priestorov tak, aby k 1. septembru 2015 mohla začať plná prevádzka materskej školy.

 

Fotogaléria

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac