Materská škola svätých anjelov strážcov

           Milí rodičia,

Vítame vás na stránkach našej Materskej školy svätých anjelov strážcov. Na úvod sa patrí predstaviť sa. Sme novou cirkevnou materskou školou, ktorá začína svoje pôsobenie v školskom roku 2015/2016. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie pre deti od troch rokov až po nástup detí na základnú školu. Sme plnohodnotnou materskou školou, zaradenou v sieti materských škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vzdelávanie zabezpečujeme prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý je aplikovaný na podmienky v našej materskej škole. Naša dvojtriedna materská škola poskytuje celodennú starostlivosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť s maximálnou kapacitou 45 detí. Naše dopoludňajšie aktivity poskytnú Vášmu dieťaťu zábavu, radosť, telesný a duchovný rozvoj, taktiež Vašim deťom ponúkame plnohodnotné a cielené aktivity počas popoludňajších hodín v rámci krúžkovej činnosti, kvalifikovanými  internými ako aj externými pedagógmi. Smerujeme k napredovaniu detí podľa ich vlastných potrieb, individuálnych požiadaviek a vo vzájomnej pomoci s rodinou.

Snažíme sa byť materskou školou rodinného typu, v ktorej deti nájdu láskavý prístup pri rešpektovaní jeho individuality, formovanie jeho osobnosti a morálnych hodnôt v súlade s uplatňovaním vhodných metód a zásad ich správneho rozvíjania sa v kognitívnej, emocionálnej a duchovnej sfére. Venujeme zvýšenú pozornosť a dôraz na rozvíjanie nadaných a talentovaných deti, ako aj formovanie žiaducich vedomostí  a zručností primerane ich veku a schopnostiam.

 

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania našej materskej školy:

 

• Všestranne a harmonicky rozvíjať osobnosť dieťaťa  po duchovnej, mravnej, citovej i telesnej stránke

• Viesť dieťa od útleho veku k vytváraniu spoločenstva založeného na láske, porozumení a vzájomnej spolupráci

• Podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu formou hry

Rozvíjať tvorivosť dieťaťa a pomáhať mu objavovať jeho schopnosti a talenty

Viesť dieťa k Bohu, modlitbe, obete, schopnosti podeliť sa s priateľmi

• Podporovať rodiny detí a úzko s nimi spolupracovať pri výchove detí

• Viesť dieťa k úcte a rešpektovaniu autority v rodine, škole, spoločnosti i Cirkvi

• Po všetkých stránkach pripraviť dieťa na školské vzdelávanie - máme úprimný záujem pripraviť Vaše dieťa na základnú školu tak, aby zvládalo ďalšie vzdelávanie bez problémov a s radosťou prežilo jedno z najkrajších detských období, vďaka ktorému bude pozitívne nasmerované na ďalší významný medzník a to vstup na základnú školu.

 

 

Naše učiteľky:

 

PaedDr. Mgr. Iveta Matejková

Pôsobí ako učiteľka a je zároveň zástupkyňou riaditeľa Spojenej katolíckej školy v Nitre pre MŠ svätých anjelov strážcov. Má skúsenosti z práce v bilingválnej materskej škole v Bratislave. Je vždy usmiata, veselá a ako sama hovorí, povolanie učiteľky v materskej škole je pre ňu zároveň povolaním a aj celoživotným poslaním, kde chce deťom odovzdať to najlepšie. Má rada divadlo, poznávanie, turistiku a pečenie čokoládových muffinov. Upozorňujeme, že tieto činnosti sa bude snažiť preniesť aj na deti. Jednou z jej špecializácii v škôlke bude aj aktívna výučba nemeckého jazyka hravou formou. Takže kto sa rád hrá a spieva (kto nie, že?), môže aj „spielen und singen“. Zvláštne znamenie: deti ráno vždy riadne vystíska, takže do škôlky sa môžu už len tešiť :)

 

Mgr. Zuzka Brezniaková

Zuzka začínala svoje pôsobenie v jej rodnom kraji na Liptove, plnom nielen krásnej prírody, ale aj ľudí, čo jej zostalo nielen ako pekná spomienka, ale aj ako hlboká inšpirácia do jej ďalšej práce. Zuzka má skúsenosti z MŠ v Bratislave, Nitre a jej okolí. Keď sa jej naskytla príležitosť študovať aj katolícku teológiu na UK Bratislava, bol to pre ňu ďalší životný impulz ako zlepšiť jej prácu s deťmi. Rada s deťmi organizuje rôzne dramatizácie rozprávok a divadelné scénky. Na všetky deti sa veľmi teší, veď počas rokov jej práce jej „prešlo cez ruky“ nespočetné množstvo detí a všetky jej hovoria pani učiteľka Zuzka.

 

sestra Terezita , RPM  (Mgr. Iveta Nerečová)

Je absolventkou nášho gymnázia. Po maturite vstúpila do  spoločenstva Rodiny Panny Márie a vyštudovala elementárnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako apoštolská sestra má bohaté skúsenosti pri práci s deťmi, nakoľko niekoľko rokov pôsobila medzi deťmi v Kazachstane, na Slovensku v Starej Haliči a na misijnej stanici v Čechách. Na prácu v materskej škole sa veľmi teší a už teraz sa modlí za všetky deti, ktoré prídu, a za ich rodičov.

 

Mgr. Katarína Hucíková

Katarína vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Učiteľkou v materskej škole je tretí rok. Pracovala v cirkevnej MŠ v Bratislave. Cíti veľkú zodpovednosť za dar, ktorý dostala - pôsobiť na tých najmenších a ovplyvňovať ich osobnosť v rôznych oblastiach, i v tej duchovnej. Deti sa snaží viesť k maximálne možnej samostatnosti zodpovedajúcej ich individuálnym schopnostiam a možnostiam, vzájomnej pomoci a úcte, aby prežívali pocit sebarealizácie a zodpovednosti. Verí, že sa naša MŠ stane pre deti miestom, v ktorom budú cítiť lásku, priateľstvo, spravodlivosť, pocit bezpečia a vďaka ktorému si okrem kamarátskych vzťahov nájdu bližší vzťah i k nášmu Nebeskému Ockovi a Nebeskej Mamke.

 

Naše priestory:

 Naša materská škola je umiestnená v priestoroch základnej školy. V dvoch presvetlených triedach sú deti rozdelené primerane podľa ich veku a potrieb. Priestorové a materiálne vybavenie zodpovedá požiadavkám detskej osobnosti, prihliadajúc na jeho špecifické potreby. Veríme, že veselé a farebné priestory sa Vám budú páčiť, všetko ešte dýcha novotou. Papať deti budú v priestoroch škôlky, kde máme nielen jedáleň, ale aj detský kútik pre občasné naozajstné kuchtenie. Materská škola má taktiež možnosť využívať telocvičňu a športovú miestnosť v priestoroch základnej školy. Detské ihrisko, ktoré je úplne nové, je členené na trávnatú časť v jej blízkosti je umiestnene pieskovisko s prístreškom, ktoré môžu využívať deti celoročne buď ako posedenie, pripadne počas rozličných spoločných aktivít. Samozrejme, že k dispozícii máme aj školskú kaplnku.

 

Veríme, že naša ponuka Vás zaujala. Sme vďační Bohu za to, že dlhá a namáhavá cesta prípravy našej materskej školy, do ktorej bolo zapojené množstvo obetavých zamestnancov, rodičov a priaznivcov našej školy, sa vydarila a my, plní elánu, nadšenia a očakávaní začneme s tým čo nám ide najlepšie – venovať sa deťom! Nech nám v tom pomáhajú a milosti vyprosujú aj naši svätí anjeli strážcovia našej škôlky.

 

                                                                                        Vaše pani učiteľky.

 

 

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac